Студентам

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

РЕГЛАМЕНТИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

№ з/п П.І.Б. викладача Час проведення Місце проведення
1 Власенко Валерій Миколайович Понеділок 13.25-14.45 Н-213
2 Дегтярьов Сергій Іванович П’ятниця 13.25-13.00 Н-213
3 Зякун Алла Іванівна Четвер 13.25-14.45 Н-213
4 Лобко Наталія Вікторівна Понеділок 13.25-14.45 Н-213
5 Нестеренко Вадим Анатолійович Вівторок 13.25-14.45 Н-213

 

ЕЛЕКТРОННІ ВЕРСІЇ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Державознавство

 1. Конспект лекцій з дисципліни “Державознавство” для спеціальності 0.081 – “Право” форма навчання – денна / В.В. Сухонос. — Суми: СумДУ, 2019. — 212 с. (Режим доступу: https://history.law.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/KL-__D-vo-2019.pdf).

Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

 1. 3280 Семенов В.М. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи з курсу “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні” для студентів спеціальності 6.030401 “Правознавство” усіх форм навчання / В.М.Семенов. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 50 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2012/m3280.doc).
 2. 3745 Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні» для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство» усіх форм навчання Суми : Сумський державний університет, 2014. – 27 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3745.doc).

Державне право зарубіжних країн.

 1. 4466 Методичні вказівки з дисципліни “Державне право зарубіжних країн” (Загальна частина) [Текст] : для студ. спец. 081 “Право” денної та заочної форм навчання / Т. О. Рябченко. – Суми : СумДУ, 2018. – 34 с. – 95-69. . (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentView?doc_id=703953 )

Історія України

 1. 3381 Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія України” [Текст] : для студ. фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій денної форми навчання / С. І. Дегтярьов. – Суми : СумДУ, 2012. – 47 с. – 5-20. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=363244 )
 2. 1427 Програма і тестові завдання з курсу “Історія України”: для студ. усіх спец. усіх форм навчання / В. М. Власенко. — Суми: СумДУ, 2007. — 86 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2007/m1427.doc).
 3. 874 Методичні вказівки з курсу “Історія України” на тему “Відродження української державності” (1917-1918рр.) / Укл. Власенко В.М., Іванущенко Г.М. – Суми: СумДУ, 2005. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m874.pdf).
 4. 955 Методичні вказівки з курсу “Історія України” на тему “Україна в роки Другої світової війни 1939 – 1945 рр.” / Уклад. В.А. Нестеренко. – Суми: СумДУ, 2005. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m955.pdf).
 5. Пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва: візуальні навчальні матеріали для підготовки абітурієнтів до ЗНО з історії України / Укладач В.М. Король. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 96 с. (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41781).

Історія держави і права України

 1. 4571 Методичні вказівки до практичних занять і питання до самостійної роботи з курсу “Історія держави і права України” [Текст] : для студ. Навчально-наукового інституту права денної форми навчання / В. М. Власенко, В. М. Король. – Суми : СумДУ, 2019. – 80 с. – 220-64. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentView?doc_id=714290 )
 2. Історія держави і права України: Конспект лекцій: У 2-х частинах / Укладач В.М.Власенко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.1. – 166 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Books/Vlasenko.doc).
 3. 3993 Программа, планы семинарских занятий, методические указания для подготовки к семинарам и тестовые задания по курсу “История государства и права Украины” : для студ. юридического фак-та дневной формы обучения / В. Н. Власенко, В. Н. Король. – Сумы : СумГУ, 2015. – 123 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3993.doc).
 4. 3382 Матеріали до теми “Суспільно-політичний устрій України у складі Російської імперії (ХІХ – початок ХХ ст.)” з курсу “Історія держави і права України” [Текст] : для студ. юридичного фак-ту усіх форми навчання / С. І. Дегтярьов. – Суми : СумДУ, 2012. – 57 с. – 6-17. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=363262 )
 5. 1187 Власенко В.М, Дегтярьов С.І. Тестові завдання з курсу “Історія держави і права України” – Суми : СумДУ, 2006. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Metod/my43.doc).
 6. 75 Теми контрольних робіт і методичні рекомендації до їх підготовки з курсу “Історії держави і права України”: Навчальне видання / Відп. за випуск Ю.П. Осадчий. Укладач В.М. Власенко. – Суми : СумДУ, 2003. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2003/m75.pdf).
 7. 7196 Програма і плани семінарських занять з курсу “Історія держави і права України”: для студ. гуманітарного факультету фахового спрямування “Правознавство” / В. М. Власенко. — Суми : СумДУ, 2002. — 52 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2002/bn14.pdf).

Історія держави і права зарубіжних країн

 1. 4266 Сборник тестовых заданий по курсу “История государства и права зарубежных стран” [Текст] : для студ. учеб.-науч. ин-та права / В. А. Нестеренко. – Сумы : СумГУ, 2017. – 173 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=330974 )
 2. История государства и права зарубежных стран [Текст] : конспект лекций / В. А. Нестеренко. – Сумы : СумГУ, 2017. – 224 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentView?doc_id=674427 )
 3. 3165 Програма та плани семінарських занять з курсу “Історія держави і права зарубіжних країн”: для студ. юридичного фак-ту спеціальності “Правознавство” денної форми навчання / В. М. Власенко, В. А. Нестеренко. — Суми : СумДУ, 2011. — 64 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2011/m3165.doc).
 4. Тестові завдання з курсу “Історія держави і права зарубіжних країн”  / Уклад.: В.А. Нестеренко. – Суми : СумДУ, 2008 (Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1061).
 5. 855 Теми контрольних робіт з курсу “Історія держави і права зарубіжних країн” / Уклад. В.М.Власенко. – Суми: СумДУ, 2005. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2005/m855.pdf).

Історія мистецтв.

 1. 3825 Програма та плани семінарських занять із дисципліни “Історія мистецтва” [Текст] : для студ. юридичного фак-ту, фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій денної форми навчання / Л. В. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2014. – 29 с. – 7-05. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=435375 )
 2. 4187 Тестові завдання з дисципліни “Історія мистецтва” [Текст] : для студ. Навч.-наук. ін-ту права та фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій денної форми навчання / Л. В. Теліженко. – Суми : СумДУ, 2017. – 52 с. – 19-00. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=435379 )

Конституційне право України.

 1. 4052 Програма, плани практичних (семінарських) занять та завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни “Конституційне право України” [Текст] : для студ. спец. “Правознавство” денної та заочної форм навчання / Т. О. Рябченко. – Суми : СумДУ, 2016. – 107 с. – 34-20. . (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=478116 )

Професійна етика юриста

 1. 3824 Програма та плани семінарських занять із дисципліни “Професійна етика юриста”: для студ. юридичного фак-ту денної форми навчання / Л. В. Теліженко. — Суми : СумДУ, 2014. — 33 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3824.doc)

Філософія права

 1. 3826 Програма та плани семінарських занять із дисципліни “Філософія права”: для студ. юридичного фак-ту денної форми навчання / Л. В. Теліженко. — Суми : СумДУ, 2014. — 24 с. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3826.doc)

Теорія держави і права

 1. 3758 Методичні вказівки до проведення практичних та семінарських занять і самостійної роботи з дисципліни “Теорія держави і права”: для студ. спец. 6.030402 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” усіх форм навчання / Д. Д. Іваненко. — Суми: СумДУ, 2014. — 40 с. — 8-70. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3758.doc)
 2. Історія вчень про державу і право. Частина 1. Політикоправова думка Стародавнього світу і Середньовіччя [Текст] : хрестоматія : у 4 ч. / [уклад. В. В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 149 с.
 3. Історія вчень про державу і право. Частина 2. Політико-правова думка епохи Відродження, Реформації та Просвітництва [Текст] : хрестоматія / [уклад. В. В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 255 с.
 4. Історія вчень про державу і право. Частина 3. Політико-правова думка ХІХ-ХХ століть [Текст] : хрестоматія / [уклад. В. В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 247 с.
 5. Історія вчень про державу і право [Текст] : хрестоматія. У 4 ч. Ч. 4. Сучасна альтернативна політико-правова думка / [уклад. В. В. Сухонос] ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. – 98 с.

Юридична психологія.

 1. 4562 Методичні вказівки до практичних (семінарських) занять із дисципліни “Юридична психологія” [Текст] : для студ. спец. 081 “Право” денної форми навчання / А. І. Зякун. – Суми : СумДУ, 2019. – 34 с. – 96,70. Кількість примірників: 5.В наявності: 3. (Режим доступу: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSearchResult )